បានមើលបានសើច

សំណើចសម័យថ្មីខ្លីម៉ាទិចតែសើចម៉ង សើចម៉ាទិចៗ តែសប្បាយម៉ង!​ សូមរងចាំទស្សនាសើចម៉ាទិចៗ​ នៅ CTN TV តែមួយគត់។