ទស្សនាកម្មវិធី អាយ៉ៃ ដោយលោកពូ ព្រហ្មម៉ាញ និងអ្នកមីង យ៉យ

គាំទ្រសិល្បៈខ្មែរ គាំទ្រកម្មវិធី “អាយ៉ៃព្រហ្មម៉ាញ” ទស្សនាជាមួយគ្នា នៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ៨យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍​ #CTNTV