សា្ថនីយក្ដីស្រម៉ៃ

បើកសម្ពោធជាជ្លួវការនៃការចាក់ផ្សាយរឿងភាគរបស់កម្មវិធីកា្លហាន៩ក្រោមប្រធានបទ (សា្ថនីយក្ដីស្រម៉ៃ) នៅលើកពាា្ចក់ទូស្សន៏CTN រាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង១៨:០០ ដល់ ១៩:០០ លា្ងច។