សមាគមសហគិ្រនវ័យកេ្មងមម្ពុជា នឹងរៀបចំ ទិវាសបា្តហ៍សហគ្រិនភាពពិភពលោក

ដែលជាភាសាអង់គេ្លសហៅថា Global Entrepreneurship Week ក្រោមប្រធានបទ “ចក្ខុវិស័យ មីក្រូសហគា្រស និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ប្រព័ន្្ធអេកូឡូសីុ និង និរន្តភាព” (MSME Outlook: Ecosystem and Sustainability) ។ ទិវានេះនឹងរៀបចំឡើង នៅថៃ្ងទី ១៩ ខែវិចិ្ឆកា ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៨:០០​នាទីរហូតដល់ ៥:៣០នាទីលា្ងចមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបនែ្ថមទាក់ទងនឹងកម្មវិធី និង ការទិញសំបុត្រចួលរួម សួមទំនាក់ទំនងតមទូរស័ព្្ទលេខ 016 999 762, 097 713 6379 ,069 664 030, 010 519 616, 078 222 053, និងសម្រាប់ការចុះឈោ្មះ Online https://goo.gl/HoUhBV ។