រឿងភាគថៃ ឡៃឡាធីតាយក្ខ

មិនគួរឱ្យជឿថាក្មេងតូចគួរឱ្យស្រលាញ់ម្នាក់នេះពូកែ និងមានថាមពលខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះ 🤩🤩

រឿងភាគថៃ #ឡៃឡាធីតាយក្ខ ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ – សុក្រ I ម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង ៩យប់​!!