មាននឹកបងទេអូន ដោយ រិទ្ធ/ MV: Mean Nek Bong Te Oun by Rith

សូមរីករាយស្តាប់នូវបទចម្រៀងក្នុងរឿង “ក្រមុំបេះដូងដែកប៉ះអង្គរក្សចិត្តខ្លាំង” ដែលជាខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN