ខ្សែភាពយនភាគខ្មែរថ្មី “ស្នាមសាក់លើស្មា”

ខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរថ្មីដែលនឹងមកបម្រើខ្សែចក្ខុអស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃ ពុធ ទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១វេលាម៉ោង ៧យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍CTN និងFB page CTNTVDrama
#CTN #CTNTVDrama #ស្នាមសាក់លើស្មា
Follow us by:
***Facebook: CTN TV Drama
***Instagram: instagram.com/ctntvcambodia/
***YouTube: youtube.com/c/ctntvcambodia